Αποτελέσματα Πρόσληψης Εποχικού Προσωπικού στο Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής του Δ. Κορινθίων

korinthosnews  | 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ :

1. ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

2. ΔΕ 32 ΜΑΓΕΙΡΩΝ

3. ΥΕ (16) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

 

Στην Κόρινθο και στο γραφείο Διεύθυνσης
του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων,
σήμερα την 6η Αυγούστου 2019 και ώρα 15.00 μ.μ.
συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε
με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου .

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες :

1.Λύτρα Κωνσταντίνα ΠΡΟΕΔΡΟΣ

2.Καρανίκα Γαρυφαλιά ΜΕΛΟΣ

3.Γιαννοπούλου Γιαννούλα ΜΕΛΟΣ

Η Πρόεδρος της επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και είπε τα εξής:

Το Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων
προχώρησε στην πλήρωση τριών (3) θέσεων
με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου με σχετική ανακοίνωση
που δημοσιεύτηκε ύστερα και από τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου
και την σχετική έγκριση του ΑΣΕΠ.

Με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων ,
συστάθηκε η παρούσα επιτροπή για τον έλεγχο των δικαιολογητικών
και την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων.

Τα μέλη της επιτροπής άκουσαν την πρόεδρο, και λαμβάνοντας υπόψιν:

· τη σχετική ανακοίνωση του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής Δ. Κορινθίων ,

· τα απαιτούμενα προσόντα ανά ειδικότητα - κλάδο και κατηγορία,

· τις αιτήσεις των υποψηφίων και τα επισυναπτόμενα σε αυτά δικαιολογητικά,

· τη βαθμολογία που υπολογίστηκε σε όλα τα επιμέρους κριτήρια,

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΕΣ:

ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΕΣ Α.1 Α.2 Α.3 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΙΝΑΚΕΣ Β.1 Β.2 Β.3 ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ

Πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας προσωπικού TΕ

Πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας προσωπικού ΔΕ

Πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας προσωπικού ΥΕ


ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Δ.1 Δ.2