Δωρεάν ενημερωτική e-ημερίδα: Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης

korinthosnews  | 

Πρόσκληση σε ενημερωτική εκδήλωση παρουσίασης του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020)
της 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
/ CLLD–LEADER Βόρειας Πελοποννήσου

 

Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κορινθίας, κ. Παναγιώτης Πιτσάκης 
σας προσκαλεί στην δωρεάν ενημερωτική e-ημερίδα με θέμα
την παρουσίαση του Προγράμματος  CLLD - LEADER Υπο-Μέτρο 19. 
«Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης
με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων» 
που συνδιοργανώνει
με την ΑΝΒΟΠΕ ΑΕ  Πελοποννήσου
και θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 7 Απριλίου 2021 στις στις 18:30.


Σε ποιους απευθύνεται:
Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που συνίστανται
από Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα (με εξαίρεση αυτές που λειτουργούν
υπό τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου και της κοινοπραξίας).
Περιλαμβάνονται και οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες ως φυσικά πρόσωπα, 
(κατά την εξειδίκευση που γίνεται αναλυτικά ανά υποδράση
στην Πρόσκληση και στον Οδηγό ΙΙ_2 που την συνοδεύει
)


Περίοδος υποβολής:

  • Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης :  14/04/2021 - ώρα  13:00.
  • Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης :  18/06/2021 - ώρα 15:00

 

Ποσοστό ενίσχυσης: 50% έως 65%
(κατά την εξειδίκευση που γίνεται αναλυτικά ανά υποδράση)


Περιοχές Εφαρμογής: 
Σε όλη την περιοχή εφαρμογής του Τοπικού Προγράμματος
CLLD–LEADER Βόρειας Πελοποννήσου

όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά στην 2η Πρόσκληση.

Επενδυτικό Σχέδιο: 
Για τις επιλέξιμες δαπάνες ανά υποδράση, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά
στη αναλυτική 2 η Πρόσκληση,
το συνολικό επιλέξιμο κόστος ανά προτεινόμενη πράξη θα μπορεί να είναι μέχρι 600.000 €
(στις περιπτώσεις ενισχύσεων με βάση τον Καν (ΕΕ) 1407/2013,
η επιχορήγηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 200.000 € ανά τριετία).
Ο χρόνος έναρξης της επιλεξιμότητας των κατά περίπτωση δαπανών
περιγράφεται αναλυτικά στο Άρθρο 5 της 2 ης Πρόσκλησης,


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους εδώ
έως την Τρίτη 6 Απριλίου για να τους αποσταλεί το link της τηλεδιάσκεψης.

 

Στην εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αναλυτική παρουσίαση του Προγράμματος.

Δήλωσε συμμετοχή