ΕΠΣ Κορινθίας προς Σωματεία: ΠΡΟΣΟΧΗ! Τροποποίηση Καταστατικού Σωματείων

korinthosnews  | 

                                              ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Εφιστούμε την προσοχή στα σωματεία μας, πως βάσει του νέου αθλητικού νόμου
υπ. αριθμ. 4726 όπως αυτός δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως
στις 18/09/2020   (Τεύχος Α΄. 181/18.09.2020)
και βάσει του άρθρου 30 (μεταβατικές διατάξεις) έως τις 30.06.2021,
τα αθλητικά σωματεία, οι αθλητικές ενώσεις και οι αθλητικές ομοσπονδίες
οφείλουν να τροποποιήσουν το καταστατικό τους
με σκοπό την προσαρμογή του στις διατάξεις των άρθρων
5,14,22 και 24 του ν. 2725/1999, όπως τα άρθρα αυτά τροποποιούνται
και αντικαθίστανται με τα άρθρα 2,5,6 και 7 του παρόντος.

Εκ της Ε.Π.Σ. Κορινθίας