Πρόεδρος Ιδιοκτητών Ιδιωτικών ΚΤΕΟ Ελλάδος: προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας ΙΚΤΕΟ

korinthosnews  | 

Σωτήρης Μουρίκης:
Πρόεδρος Ιδιοκτητών Ιδιωτικών ΚΤΕΟ Ελλάδος

21 Μαρτίου 2020 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 951

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20015

Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας
Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΙΚΤΕΟ),
στο σύνολο της Επικράτειας,
για το χρονικό διάστημα από 23.3.2020 έως και 31.3.2020,
προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ -
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ -
ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ -
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Άρθρο πρώτο
Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας στο σύνολο της Επικράτειας,
για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας,
για το χρονικό διάστημα από 23.3.2020 έως και 31.3.2020,
κατά τα αναφερόμενα στην από 20.3.2020 εισήγηση
της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας
έναντι του κορωνοϊού Covid-19
και προς περιορισμό του κινδύνου διασποράς του, των ιδιωτικών επιχειρήσεων
σε ό,τι αφορά τις ακόλουθες δραστηριότητες:
Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου οχημάτων οδικών μεταφορών με ΚΑΔ 71201400.

Από την παραπάνω ρύθμιση εξαιρούνται αποκλειστικά
τα Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΙΚΤΕΟ)
που διαθέτουν εγκεκριμένη - αδειοδοτημένη
αυτόματη γραμμή τεχνικού ελέγχου βαρέων οχημάτων
για τον τεχνικό έλεγχο φορτηγών και λεωφορείων αυτοκίνητων οχημάτων
που εκτελούν διεθνείς μεταφορές, των οποίων ο τεχνικός έλεγχος
εξακολουθεί να διενερ γείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ:

ΦΕΚ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΕΟ