Κατάθεση Δελτίου Απογραφής στον Στρατό Γεννηθέντων το Έτος 2003

korinthosnews  | 

ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


οι άρρενες γεννημένοι το έτος 2003, έχουν υποχρέωση να καταθέσουν
Δελτίο Απογραφής μέχρι την 31 Μαρ 2021.

Η κατάθεση του Δελτίου Απογραφής δύναται να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά,
μέσω του διαδικτυακού τόπου www.stratologia.gr 
και προϋποθέτει οι στρατεύσιμοι να διαθέτουν:
- Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ,
- κωδικούς taxisnet,
- ΑΜΚΑ,
- Δελτίο Ταυτότητας καθώς και
- έγκυρη δνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να αντλήσουν
από την ιστοσελίδα www.stratologia.gr.”