ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας

korinthosnews  | 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.)
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020


 

ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Κτήριο Θεολογικής Σχολής, Πανεπιστημιόπολη Ε.Κ.Π.Α., Άνω Ιλίσια, 15784, Αθήνα

Τηλ. 210-7275823, 210-7275847, Ιστοσελίδα: www.soctheol.uoa.gr

___________________________________________________________________________

 

Αθήνα, Πέμπτη 21.11.2019

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2019-2020

 

Το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή φοιτητών/τριών στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Τα Π.Μ.Σ. του Τμήματος καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα εξειδίκευσης στις θεολογικές και θρησκειολογικές σπουδές, προσφέρονται με ιδιαίτερα προσιτό οικονομικό καθεστώς, ενώ απευθύνονται σε πλειάδα Ερευνητών, Κληρικών, Εκπαιδευτικών, Εργαζομένων στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα, καθώς και σε Υπεύθυνους διαχείρισης μεταναστευτικών ροών, Πολιτισμικούς διαμεσολαβητές και Στελέχη Μ.Κ.Ο. με δραστηριοποίηση σε πρωτοβουλίες ανθρωπιστικής και κοινωνικής αλληλεγγύης.

Στο πλαίσιο της λειτουργίας των Π.Μ.Σ. του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας, συντελείται επίσης σημαντικό ερευνητικό έργο, το οποίο αποτυπώνεται κυρίως στα διεπιστημονικά συνέδρια, τα οποία διοργανώνονται με πρωτοβουλία του Τμήματος σε τακτά χρονικά διαστήματα στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό, καθώς και σε επιστημονικές εκδόσεις και πολυμεσικές παραγωγές. Επιπρόσθετα, σημαντικές ευκαιρίες προσφέρουν τα ευρωπαϊκά προγράμματα ακαδημαϊκής κινητικότητας (ERASMIS+, CIVIS), στα οποία συμμετέχει ενεργά το Τμήμα και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

1. Π.Μ.Σ. «ΠΗΓΕΣ, ΛΑΤΡΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΒΙΟΣ

   ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ»

- Σύντομη περιγραφή: Το Π.Μ.Σ. με τίτλο «Πηγές, Λατρεία και Διαπολιτισμικός Βίος του Χριστιανισμού» προσεγγίζει ερευνητικά-επιστημονικά καίρια ζητήματα των πηγών, της λατρείας και του διαπολιτισμικού βίου του Χριστιανισμού. Η επιστημονική ανάγκη αυτή είναι ιδιαίτερα εμφανής στο πλαίσιο των πολυ-πολιτισμικών και πολυ-θρησκευτικών κοινωνιών της σύγχρονης εποχής.

- Εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας: Φ.Ε.Κ. 4317/28.09.2018, Τεύχ. Β΄

- Προκήρυξη (διαθέσιμη στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΩΝΠ646ΨΖ2Ν-ΤΩΨ

- Αίτηση: http://bit.do/e8bg7

- Κανονισμός Λειτουργίας, πρόγραμμα και περιεχόμενο μαθημάτων:  

  http://machristianity.soctheol.uoa.gr/spoydes.html

- Ειδικεύσεις:

(α) Βίβλος και Διαπολιτισμικός Βίος της Μεσογείου (περιέχει τη θεματική ενότητα: Βίβλος και Διαπολιτισμικός Βίος της Μεσογείου.)

(β) Πατρολογία, Εκκλησιαστική Γραμματεία, Eκκλησιαστική Ιστορία, και Δογματική Θεολογία (περιέχει τις θεματικές ενότητες Α: Πατρολογία, Εκκλησιαστική Γραμματεία και Δογματική Θεολογία, Β: Εκκλησιαστική Ιστορία).

 (γ) Λειτουργική- Αγιολογία (περιέχει τις θεματικές ενότητες Α: Ιστορία και Θεολογία της Λατρείας, Β: Αγιολογία, Γ: Υμνολογία).

- Αριθμός Εισακτέων: 60 θέσεις

- Τέλη Φοίτησης: Ναι / 480 ευρώ το εξάμηνο (4 εξάμηνα)

- Υποβολή Αιτήσεων: Μέχρι και Δευτέρα 16/12/2019, Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή, ώρα 11:00-13:00 και Τρίτη - Πέμπτη, ώρα 15:00-17:00, στο Γραφείο 103 του Τμήματος (210 727 5823, machristianity@soctheol.uoa.gr).

 

2. Π.Μ.Σ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ»

- Σύντομη περιγραφή: Το Π.Μ.Σ. με τίτλο «Κοινωνική Θεολογία και Επιστήμες του Ανθρώπου» θεραπεύει το ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο της Θεολογίας υπό την οπτική της κοινωνικής της διάστασης και εφαρμογής των πορισμάτων της στον Άνθρωπο και τις κοινωνίες του.

- Εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας: Φ.Ε.Κ. 4173/21.09.2018, Τεύχ. Β΄

- Προκήρυξη (διαθέσιμη στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΨΦΡ346ΨΖ2Ν-ΨΚΔ

- Αίτηση: http://bit.do/e8bjW

- Κανονισμός Λειτουργίας, πρόγραμμα και περιεχόμενο μαθημάτων:  

  http://matheology.soctheol.uoa.gr/studies0.html

- Ειδικεύσεις:

(α) Αξιολογική Ανθρωπολογία και Νευροηθική (περιέχει τη θεματική ενότητα: Αξιολογική Ανθρωπολογία και Νευροηθική).

(β) Επικοινωνιακή Θεολογία, Θρησκευτική Αγωγή, Ποιμαντική Θεολογία και Ποιμαντική Ψυχολογία (περιέχει τις θεµατικές ενότητες Α: Επικοινωνιακή Θεολογία, Θεωρίες Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας και ηθικές πρακτικές της Θεολογικής και Κοσµικής Επικοινωνίας, Θεολογία του Κινηµατογράφου, Β: Σχολική Θρησκευτική Αγωγή, Γ: Ποιµαντική Θεολογία, ∆: Ποιµαντική Ψυχολογία).

(γ) Κανονικό Δίκαιο (περιέχει τη θεματική ενότητα: Κανονικό Δίκαιο).

- Αριθμός Εισακτέων: 60 θέσεις

- Τέλη Φοίτησης: Ναι / 480 ευρώ το εξάμηνο (4 εξάμηνα)

- Υποβολή Αιτήσεων: Μέχρι και Δευτέρα 16/12/2019, Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή, ώρα 11:00-13:00 και Τρίτη - Πέμπτη, ώρα 15:00-17:00, στο Γραφείο 103 του Τμήματος (210 727 5823, matheology@soctheol.uoa.gr).

 

3. Π.Μ.Σ. «ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑ»

- Σύντομη περιγραφή: Μεταξύ των επιστημών του ανθρώπου η Θρησκειολογία κατέχει, ιδίως στην εποχή μας, στην οποία η συνειδητοποίηση της συμβολής της θρησκείας στο ιστορικό γίγνεσθαι έχει σημειώσει διεθνώς κατακόρυφη άνοδο, πολύ σημαντική θέση. Μια πλήρης και βαθειά κατανόηση του τρόπου λειτουργίας του ανθρώπου, καθώς και των πολιτισμών που αυτός δημιουργεί, είναι αδύνατη χωρίς τη γνώση της θρησκείας.

- Εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας: Φ.Ε.Κ. 4317/28.09.2018, Τεύχ. Β΄

- Προκήρυξη (διαθέσιμη στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 7ΖΩΗ46ΨΖ2Ν-Η92

- Αίτηση: http://bit.do/ferQN

- Κανονισμός Λειτουργίας, πρόγραμμα και περιεχόμενο μαθημάτων:  

  http://mareligion.soctheol.uoa.gr/studies.html

- Ειδικεύσεις:

(α) Θρησκειολογία (περιέχει τις θεματικές ενότητες: Ιστορία των θρησκειών, Κοινωνιολογία της θρησκείας, Ψυχολογία της θρησκείας, Φιλοσοφία της θρησκείας και Ιεραποστολική).

(β) Βιοηθική των θρησκειών (περιέχει τη θεματική ενότητα: Βιοηθική των Θρησκειών).

(γ) Θρησκευτική Λογοτεχνία και Τέχνη (περιέχει τη θεματική ενότητα: Θρησκευτική Λογοτεχνία και Τέχνη).

- Αριθμός Εισακτέων: 40 θέσεις

- Τέλη Φοίτησης: Ναι / 480 ευρώ το εξάμηνο (4 εξάμηνα)

- Υποβολή Αιτήσεων: Μέχρι και Δευτέρα 16/12/2019, Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή, ώρα 11:00-13:00 και Τρίτη - Πέμπτη, ώρα 15:00-17:00, στο Γραφείο 103 του Τμήματος (210 727 5823, mareligion@soctheol.uoa.gr).

***

Οι υποψήφιοι για τα Π.Μ.Σ. έχουν τη δυνατότητα να αποστείλουν φάκελο υποψηφιότητας με τα απαραίτητα δικαιολογητικά ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή (σφραγίδα ταχυδρομείου έως τη ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019) στη διεύθυνση:

ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ,

ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ,

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑΣ

Π.Μ.Σ. «Συμπληρώνετε το όνομα του Π.Μ.Σ. για το οποίο κάνετε αίτηση»
Πανεπιστημιόπολη Ε.Κ.Π.Α., Άνω Ιλίσια, Τ.Κ. 15784, Αθήνα.

***

Στα Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών όλων των Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Επιπλέον του αριθμού των εισακτέων γίνονται δεκτοί, κατόπιν αιτήσεώς τους προς τη Συνέλευση του Τμήματος, υπότροφοι αναγνωρισμένων ελληνικών ή διεθνών Κοινωφελών Ιδρυμάτων, υπότροφοι του Ελληνικού Κράτους και της Εκκλησίας της Ελλάδος, οι οποίοι υποχρεούνται για την εισαγωγή τους να συμμετάσχουν μόνο στη συνέντευξη, κατά την οποία θα συνεκτιμηθεί κατά πόσον πληρούν τα κριτήρια του παρόντος Κανονισμού.

Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρ. 34 του Ν.4485/17.

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική γλώσσα (πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας ή αντιστοίχου επιπέδου βεβαίωση ελληνομάθειας του Διδασκαλείου Νέας Ελληνικής του Πανεπιστημίου Αθηνών ή άλλου Α.Ε.Ι.).

 

Μετά ιδιαίτερης τιμής,

 

Ο Διευθυντής των Προγραμμάτων
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος

Καθηγητής Γεώργιος Ν. Φίλιας