korinthosnews  | 


10,25 13  
(7 ATYNOMIKOI KAI 6 KPATOYMENOI)
IEKOMIHKAN TO ENIKO NOOKOMEIO KOPINOY
META AO EKTPOH-ANATPOH METAIKOY OXHMATO
TH IEYYNH METAN IKATHPIN AHNN,
TH YMBOH 
TOY AYTOKINHTOPOMOY KOPINOY- TPIOH- KAAMATA
THN KOPINO.

POANAKPIH IENEPEI
TO TMHMA TPOXAIA AYTOKINHTOPOMN ANATOIKH EOONNHOY,


18 :