Τέλος στις χρεώσεις περιαγωγής: το τελευταίο βήμα στη νομοθετική διαδικασία

korinthosnews  | 

Οι ευρωβουλευτές αφαίρεσαν με την ψηφοφορία της Πέμπτης 6 Απριλίου και το τελευταίο εμπόδιο στο δρόμο για την πλήρη κατάργηση των λιανικών χρεώσεων περιαγωγής.

Η πλήρης κατάργηση των λιανικών χρεώσεων περιαγωγής, που έχει προγραμματιστεί για τις 15 Ιουνίου 2017, θα δώσει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να στέλνουν μηνύματα, να καλούν και να μεταφέρουν δεδομένα σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ και αν ταξιδέψουν, όπως ακριβώς κάνουν και στη χώρα τους, χωρίς την επιβολή επιπλέον χρεώσεων.

«Αυτό αποτελεί μία μεγάλη νίκη για τους Ευρωπαίους καταναλωτές», δήλωσε η εισηγήτρια Miapetra Kumpula-Natri (Σοσιαλιστές, Φινλανδία). «Μπορούμε τώρα να γιορτάσουμε το γεγονός ότι από τις 15 Ιουνίου δεν θα υπάρχουν πλέον τα τέλη περιαγωγής. Οι χρήστες που ταξιδεύουν σε ολόκληρη την Ευρώπη θα μπορούν να ελέγχουν τα email τους, να χρησιμοποιούν χάρτες, να ανεβάζουν τις φωτογραφίες τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να καλούν και να στέλνουν μηνύματα χωρίς επιπλέον κόστος», πρόσθεσε η ίδια.

Το ΕΚ αφαίρεσε και το τελευταίο εμπόδιο στη νομοθετική διαδικασία υιοθετώντας σήμερα με 549 ψήφους υπέρ, 27 κατά και 50 αποχές τον ευρωπαϊκό κανονισμό για τα ανώτατα όρια των τιμών χονδρικής περιαγωγής.

Ιστορικό

Η άτυπη συμφωνία μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για τα ανώτατα όρια τιμών χονδρικής καθορίζει τις χρεώσεις που θα μπορούν να επιβάλουν μεταξύ τους οι επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιών για τη χρήση των δικτύων τους κατά τη διάρκεια των διασυνοριακών κλήσεων «περιαγωγής». Οι τιμές χονδρικής περιαγωγής επηρεάζουν έμμεσα τους τελικούς λογαριασμούς των καταναλωτών.

Η συμφωνία για τα χαμηλότερα ανώτατα όρια στη μεταφορά δεδομένων θα επιτρέψει στους Ευρωπαίους καταναλωτές να έχουν πρόσβαση σε περισσότερα δεδομένα, όπως είναι το οπτικοακουστικό υλικό, όταν ταξιδεύουν σε άλλη χώρα της ΕΕ. Θα επιτρέψει, επίσης, το άνοιγμα των αγορών στις μικρές εταιρείες τηλεπικοινωνιών.

Νέα ανώτατα όρια για τις χρεώσεις χονδρικής:

·       Φωνητικές κλήσεις: €0,032

 

·       Μεταφορές δεδομένων: €7,7/gigabyte (από τις 15.06.2017), €6/ gigabyte (από τις 01.01.2018), €4,5/ gigabyte (από τις 01.01.2019), €3,5/ gigabyte (από τις 01.01.2020), €3/ gigabyte (από τις 01.01.2021), €2,5/ gigabyte (από τις 01.01.2022)

 

·        Μηνύματα κειμένου: €0,01

 

 

 

Σύνδεσμοι:

 

Το κείμενο που εγκρίθηκε θα είναι σύντομα διαθέσιμο εδώ (06.04.2017)

http://www.europarl.europa.eu/plenary/el/texts-adopted.html

 

 

Παρακολουθήστε τη συζήτηση μαγνητοσκοπημένη (05.04.2017)

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/el/plenary/search-by-date

 

 

EbS+ (05.04.2017)

http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&page=3&institution=0&date=04/05/2017

 

 

Δελτίο Τύπου μετά την επίτευξη συμφωνίας με το Συμβούλιο (01.02.2017-στα αγγλικά)

http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20170130IPR60199/end-of-mobile-roaming-charges-deal-on-lower-wholesale-price-caps

 

 

Ιστοσελίδα της εισηγήτριας Miapetra Kumpula-Natri (Σοσιαλιστές, Φινλανδία)

http://www.europarl.europa.eu/meps/el/124735/mep_home.html

 

 

Φάκελος διαδικασίας

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0185(COD)&l=en

 

 

Ερευνητικό σημείωμα του ΕΚ (Φεβρουάριος 2017)

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599290/EPRS_BRI(2017)599290_EN.pdf